Stock Analysis on Net

Costco Wholesale Corp. (NASDAQ:COST)

短期活動比率分析 
季度數據

Microsoft Excel

短期活動比率(摘要)

Costco Wholesale Corp.,短期活動比率(季度數據)

Microsoft Excel
2022年5月8日 2022年2月13日 2021年11月21日 2021年8月29日 2021年5月9日 2021年2月14日 2020年11月22日 2020年8月30日 2020年5月10日 2020年2月16日 2019年11月24日 2019年9月1日 2019年5月12日 2019年2月17日 2018年11月25日 2018年9月2日 2018年5月13日 2018年2月18日 2017年11月26日 2017年9月3日 2017年5月7日 2017年2月12日 2016年11月20日 2016年8月28日 2016年5月8日 2016年2月14日 2015年11月22日
周轉率
庫存周轉率 10.81 11.14 10.46 12.01 11.62 11.19 10.08 11.84 12.70 11.63 9.73 11.66 11.52 11.28 10.34 11.16 11.40 11.06 10.27 11.38 10.97 11.02 9.66 11.47
應收賬款周轉率 107.19 92.37 103.07 106.52 114.66 90.47 102.87 105.30 104.44 77.92 88.41 97.30 85.87 72.17 78.90 82.94 85.61 66.45 83.27 88.11 82.45 74.19 78.05 92.71
應付賬款周轉率 10.80 10.74 9.06 10.49 10.45 10.79 8.83 10.23 12.93 12.45 9.31 11.38 11.49 11.96 9.61 10.96 11.32 11.73 9.61 11.64 11.34 11.98 9.41 13.52
營運資金周轉率 183.50 202.13 391.97 3,000.81 49.82 63.59 153.67 400.20 602.22 294.44 381.36 483.61
平均天數
庫存輪換天數 34 33 35 30 31 33 36 31 29 31 37 31 32 32 35 33 32 33 36 32 33 33 38 32
更多: 應收賬款輪調天數 3 4 4 3 3 4 4 3 3 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4
工作週期 37 37 39 33 34 37 40 34 32 36 41 35 36 37 40 37 36 38 40 36 37 38 43 36
少: 應付賬款輪調天數 34 34 40 35 35 34 41 36 28 29 39 32 32 31 38 33 32 31 38 31 32 30 39 27
現金轉換週期 3 3 -1 -2 -1 3 -1 -2 4 7 2 3 4 6 2 4 4 7 2 5 5 8 4 9

根據報導: 10-Q (報告日期: 2022-05-08), 10-Q (報告日期: 2022-02-13), 10-Q (報告日期: 2021-11-21), 10-K (報告日期: 2021-08-29), 10-Q (報告日期: 2021-05-09), 10-Q (報告日期: 2021-02-14), 10-Q (報告日期: 2020-11-22), 10-K (報告日期: 2020-08-30), 10-Q (報告日期: 2020-05-10), 10-Q (報告日期: 2020-02-16), 10-Q (報告日期: 2019-11-24), 10-K (報告日期: 2019-09-01), 10-Q (報告日期: 2019-05-12), 10-Q (報告日期: 2019-02-17), 10-Q (報告日期: 2018-11-25), 10-K (報告日期: 2018-09-02), 10-Q (報告日期: 2018-05-13), 10-Q (報告日期: 2018-02-18), 10-Q (報告日期: 2017-11-26), 10-K (報告日期: 2017-09-03), 10-Q (報告日期: 2017-05-07), 10-Q (報告日期: 2017-02-12), 10-Q (報告日期: 2016-11-20), 10-K (報告日期: 2016-08-28), 10-Q (報告日期: 2016-05-08), 10-Q (報告日期: 2016-02-14), 10-Q (報告日期: 2015-11-22).

短期活動比率 描述 公司簡介
庫存周轉率 活動比率,計算方法為銷售貨物的成本除以庫存。 Costco Wholesale Corp.的存貨周轉率從2022年第一 季度改善到2022 年第二季度,但從2022 年第二季度到2022年第三 季度略有惡化。
應收賬款周轉率 活動比率等於收入除以應收賬款。 Costco Wholesale Corp.應收賬款周轉率從2022年第一 季度到2022年第二季度 惡化,但隨後從2022 年第二季度改善到2022年第三 季度,超過了2022年第一 季度的水準。
應付賬款周轉率 活動比率,計算方法為銷售貨物成本除以應付賬款。 Costco Wholesale Corp. 應付賬款周轉比率由2022年第一季度至2022年第二季度及由2022年第二季度上升至2022年第三季。
營運資金周轉率 活動比率,計算方式為收入除以營運資本。 Costco Wholesale Corp.的營運資本周轉率從2022年第一 季度到2022 年第二季度以及從2022 年第二季度到2022年第三 季度惡化。

短期活動比率 描述 公司簡介
庫存輪換天數 活動比率等於該期間的天數除以該期間的庫存周轉率。
應收賬款輪調天數 活動比率等於該期間的天數除以應收賬款周轉比率。
工作週期 等於庫存輪換天數加上應收賬款輪換天數。
應付賬款輪調天數 估計公司向供應商付款所需的平均天數;等於該期間的天數除以該期間的應付賬款周轉率。
現金轉換週期 一種財務指標,衡量公司將其業務投資的現金轉換為運營所得現金所需的時間長度;等於庫存輪調天數加上應收賬款輪調天數減去應付賬款輪調天數。

庫存周轉率

Costco Wholesale Corp.、庫存周轉率、計算(季度數據)

Microsoft Excel
2022年5月8日 2022年2月13日 2021年11月21日 2021年8月29日 2021年5月9日 2021年2月14日 2020年11月22日 2020年8月30日 2020年5月10日 2020年2月16日 2019年11月24日 2019年9月1日 2019年5月12日 2019年2月17日 2018年11月25日 2018年9月2日 2018年5月13日 2018年2月18日 2017年11月26日 2017年9月3日 2017年5月7日 2017年2月12日 2016年11月20日 2016年8月28日 2016年5月8日 2016年2月14日 2015年11月22日
部分財務數據 (百萬美元)
商品成本 46,355  45,517  43,952  54,733  39,415  39,078  37,458  46,401  32,249  34,056  32,233  41,310  30,233  30,720  30,623  38,671  28,131  28,733  27,617  36,697  24,970  25,927  24,288  31,649  23,162  24,469  23,621 
商品庫存 17,623  16,485  16,942  14,215  13,975  13,865  14,901  12,242  11,010  11,850  13,818  11,395  11,304  11,356  12,205  11,040  10,626  10,671  11,213  9,834  9,736  9,530  10,721  8,969  8,927  8,908  10,382 
短期活動比率
庫存周轉率1 10.81 11.14 10.46 12.01 11.62 11.19 10.08 11.84 12.70 11.63 9.73 11.66 11.52 11.28 10.34 11.16 11.40 11.06 10.27 11.38 10.97 11.02 9.66 11.47
基準
庫存周轉率競爭 對手2
Walmart Inc. 7.46 8.88 9.09 9.35 7.96 9.94 9.79 8.88 7.60 8.81 8.64 8.70 7.60 9.09 8.72 8.53 7.35 8.39 8.36 8.39

根據報導: 10-Q (報告日期: 2022-05-08), 10-Q (報告日期: 2022-02-13), 10-Q (報告日期: 2021-11-21), 10-K (報告日期: 2021-08-29), 10-Q (報告日期: 2021-05-09), 10-Q (報告日期: 2021-02-14), 10-Q (報告日期: 2020-11-22), 10-K (報告日期: 2020-08-30), 10-Q (報告日期: 2020-05-10), 10-Q (報告日期: 2020-02-16), 10-Q (報告日期: 2019-11-24), 10-K (報告日期: 2019-09-01), 10-Q (報告日期: 2019-05-12), 10-Q (報告日期: 2019-02-17), 10-Q (報告日期: 2018-11-25), 10-K (報告日期: 2018-09-02), 10-Q (報告日期: 2018-05-13), 10-Q (報告日期: 2018-02-18), 10-Q (報告日期: 2017-11-26), 10-K (報告日期: 2017-09-03), 10-Q (報告日期: 2017-05-07), 10-Q (報告日期: 2017-02-12), 10-Q (報告日期: 2016-11-20), 10-K (報告日期: 2016-08-28), 10-Q (報告日期: 2016-05-08), 10-Q (報告日期: 2016-02-14), 10-Q (報告日期: 2015-11-22).

1 Q3 2022 計算
庫存周轉率 = (商品成本Q3 2022 + 商品成本Q2 2022 + 商品成本Q1 2022 + 商品成本Q4 2021) ÷ 商品庫存
= (46,355 + 45,517 + 43,952 + 54,733) ÷ 17,623 = 10.81

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

短期活動比率 描述 公司簡介
庫存周轉率 活動比率,計算方法為銷售貨物的成本除以庫存。 Costco Wholesale Corp.的存貨周轉率從2022年第一 季度改善到2022 年第二季度,但從2022 年第二季度到2022年第三 季度略有惡化。

應收賬款周轉率

Costco Wholesale Corp.、應收賬款周轉率、計算(季度數據)

Microsoft Excel
2022年5月8日 2022年2月13日 2021年11月21日 2021年8月29日 2021年5月9日 2021年2月14日 2020年11月22日 2020年8月30日 2020年5月10日 2020年2月16日 2019年11月24日 2019年9月1日 2019年5月12日 2019年2月17日 2018年11月25日 2018年9月2日 2018年5月13日 2018年2月18日 2017年11月26日 2017年9月3日 2017年5月7日 2017年2月12日 2016年11月20日 2016年8月28日 2016年5月8日 2016年2月14日 2015年11月22日
部分財務數據 (百萬美元)
淨銷售額 51,612  50,937  49,417  61,441  44,376  43,888  42,347  52,277  36,451  38,256  36,236  46,448  33,964  34,628  34,311  43,414  31,624  32,279  31,117  41,357  28,216  29,130  27,469  35,728  26,151  27,567  26,627 
應收賬款,凈值 1,991  2,232  1,932  1,803  1,595  1,934  1,646  1,550  1,507  1,988  1,711  1,535  1,704  1,995  1,795  1,669  1,593  2,001  1,559  1,432  1,462  1,597  1,498  1,252  1,300  1,453  1,359 
短期活動比率
應收賬款周轉率1 107.19 92.37 103.07 106.52 114.66 90.47 102.87 105.30 104.44 77.92 88.41 97.30 85.87 72.17 78.90 82.94 85.61 66.45 83.27 88.11 82.45 74.19 78.05 92.71
基準
應收賬款周轉率競爭 對手2
Walmart Inc. 77.18 92.05 96.38 85.21 94.43 105.28 105.52 82.74 92.13 95.50 95.78 81.22 87.77 101.15 109.65 88.31 83.61 89.97 91.94 82.49

根據報導: 10-Q (報告日期: 2022-05-08), 10-Q (報告日期: 2022-02-13), 10-Q (報告日期: 2021-11-21), 10-K (報告日期: 2021-08-29), 10-Q (報告日期: 2021-05-09), 10-Q (報告日期: 2021-02-14), 10-Q (報告日期: 2020-11-22), 10-K (報告日期: 2020-08-30), 10-Q (報告日期: 2020-05-10), 10-Q (報告日期: 2020-02-16), 10-Q (報告日期: 2019-11-24), 10-K (報告日期: 2019-09-01), 10-Q (報告日期: 2019-05-12), 10-Q (報告日期: 2019-02-17), 10-Q (報告日期: 2018-11-25), 10-K (報告日期: 2018-09-02), 10-Q (報告日期: 2018-05-13), 10-Q (報告日期: 2018-02-18), 10-Q (報告日期: 2017-11-26), 10-K (報告日期: 2017-09-03), 10-Q (報告日期: 2017-05-07), 10-Q (報告日期: 2017-02-12), 10-Q (報告日期: 2016-11-20), 10-K (報告日期: 2016-08-28), 10-Q (報告日期: 2016-05-08), 10-Q (報告日期: 2016-02-14), 10-Q (報告日期: 2015-11-22).

1 Q3 2022 計算
應收賬款周轉率 = (淨銷售額Q3 2022 + 淨銷售額Q2 2022 + 淨銷售額Q1 2022 + 淨銷售額Q4 2021) ÷ 應收賬款,凈值
= (51,612 + 50,937 + 49,417 + 61,441) ÷ 1,991 = 107.19

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

短期活動比率 描述 公司簡介
應收賬款周轉率 活動比率等於收入除以應收賬款。 Costco Wholesale Corp.應收賬款周轉率從2022年第一 季度到2022年第二季度 惡化,但隨後從2022 年第二季度改善到2022年第三 季度,超過了2022年第一 季度的水準。

應付賬款周轉率

Costco Wholesale Corp.,應付賬款周轉率、計算(季度數據)

Microsoft Excel
2022年5月8日 2022年2月13日 2021年11月21日 2021年8月29日 2021年5月9日 2021年2月14日 2020年11月22日 2020年8月30日 2020年5月10日 2020年2月16日 2019年11月24日 2019年9月1日 2019年5月12日 2019年2月17日 2018年11月25日 2018年9月2日 2018年5月13日 2018年2月18日 2017年11月26日 2017年9月3日 2017年5月7日 2017年2月12日 2016年11月20日 2016年8月28日 2016年5月8日 2016年2月14日 2015年11月22日
部分財務數據 (百萬美元)
商品成本 46,355  45,517  43,952  54,733  39,415  39,078  37,458  46,401  32,249  34,056  32,233  41,310  30,233  30,720  30,623  38,671  28,131  28,733  27,617  36,697  24,970  25,927  24,288  31,649  23,162  24,469  23,621 
應付帳款 17,651  17,089  19,561  16,278  15,538  14,383  17,014  14,172  10,813  11,072  14,440  11,679  11,331  10,711  13,133  11,237  10,705  10,061  11,992  9,608  9,425  8,764  11,003  7,612  8,828  8,222  10,378 
短期活動比率
應付賬款周轉率1 10.80 10.74 9.06 10.49 10.45 10.79 8.83 10.23 12.93 12.45 9.31 11.38 11.49 11.96 9.61 10.96 11.32 11.73 9.61 11.64 11.34 11.98 9.41 13.52
基準
應付賬款周轉率競爭 對手2
Walmart Inc. 7.50 8.55 8.75 8.55 7.62 8.81 9.15 8.40 7.87 8.48 8.57 8.19 7.70 8.84 8.46 8.10 7.74 8.60 8.76 8.72

根據報導: 10-Q (報告日期: 2022-05-08), 10-Q (報告日期: 2022-02-13), 10-Q (報告日期: 2021-11-21), 10-K (報告日期: 2021-08-29), 10-Q (報告日期: 2021-05-09), 10-Q (報告日期: 2021-02-14), 10-Q (報告日期: 2020-11-22), 10-K (報告日期: 2020-08-30), 10-Q (報告日期: 2020-05-10), 10-Q (報告日期: 2020-02-16), 10-Q (報告日期: 2019-11-24), 10-K (報告日期: 2019-09-01), 10-Q (報告日期: 2019-05-12), 10-Q (報告日期: 2019-02-17), 10-Q (報告日期: 2018-11-25), 10-K (報告日期: 2018-09-02), 10-Q (報告日期: 2018-05-13), 10-Q (報告日期: 2018-02-18), 10-Q (報告日期: 2017-11-26), 10-K (報告日期: 2017-09-03), 10-Q (報告日期: 2017-05-07), 10-Q (報告日期: 2017-02-12), 10-Q (報告日期: 2016-11-20), 10-K (報告日期: 2016-08-28), 10-Q (報告日期: 2016-05-08), 10-Q (報告日期: 2016-02-14), 10-Q (報告日期: 2015-11-22).

1 Q3 2022 計算
應付賬款周轉率 = (商品成本Q3 2022 + 商品成本Q2 2022 + 商品成本Q1 2022 + 商品成本Q4 2021) ÷ 應付帳款
= (46,355 + 45,517 + 43,952 + 54,733) ÷ 17,651 = 10.80

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

短期活動比率 描述 公司簡介
應付賬款周轉率 活動比率,計算方法為銷售貨物成本除以應付賬款。 Costco Wholesale Corp. 應付賬款周轉比率由2022年第一季度至2022年第二季度及由2022年第二季度上升至2022年第三季。

營運資金周轉率

Costco Wholesale Corp.,營運資本周轉率、計算(季度數據)

Microsoft Excel
2022年5月8日 2022年2月13日 2021年11月21日 2021年8月29日 2021年5月9日 2021年2月14日 2020年11月22日 2020年8月30日 2020年5月10日 2020年2月16日 2019年11月24日 2019年9月1日 2019年5月12日 2019年2月17日 2018年11月25日 2018年9月2日 2018年5月13日 2018年2月18日 2017年11月26日 2017年9月3日 2017年5月7日 2017年2月12日 2016年11月20日 2016年8月28日 2016年5月8日 2016年2月14日 2015年11月22日
部分財務數據 (百萬美元)
流動資產 33,008  32,565  33,850  29,505  27,916  26,308  32,096  28,120  25,254  23,703  26,643  23,485  22,285  21,648  22,954  20,289  19,693  18,899  19,897  17,317  17,256  17,460  18,570  15,218  16,542  15,529  18,858 
少: 流動負債 31,845  31,545  33,342  29,441  27,982  26,564  32,667  24,844  22,779  22,695  26,265  23,237  22,832  22,450  22,473  19,926  19,411  18,913  20,360  17,495  21,394  18,860  19,161  15,575  16,999  15,433  18,293 
營運資金 1,163  1,020  508  64  (66) (256) (571) 3,276  2,475  1,008  378  248  (547) (802) 481  363  282  (14) (463) (178) (4,138) (1,400) (591) (357) (457) 96  565 
 
淨銷售額 51,612  50,937  49,417  61,441  44,376  43,888  42,347  52,277  36,451  38,256  36,236  46,448  33,964  34,628  34,311  43,414  31,624  32,279  31,117  41,357  28,216  29,130  27,469  35,728  26,151  27,567  26,627 
短期活動比率
營運資金周轉率1 183.50 202.13 391.97 3,000.81 49.82 63.59 153.67 400.20 602.22 294.44 381.36 483.61
基準
營運資金周轉率競爭 對手2
Walmart Inc.

根據報導: 10-Q (報告日期: 2022-05-08), 10-Q (報告日期: 2022-02-13), 10-Q (報告日期: 2021-11-21), 10-K (報告日期: 2021-08-29), 10-Q (報告日期: 2021-05-09), 10-Q (報告日期: 2021-02-14), 10-Q (報告日期: 2020-11-22), 10-K (報告日期: 2020-08-30), 10-Q (報告日期: 2020-05-10), 10-Q (報告日期: 2020-02-16), 10-Q (報告日期: 2019-11-24), 10-K (報告日期: 2019-09-01), 10-Q (報告日期: 2019-05-12), 10-Q (報告日期: 2019-02-17), 10-Q (報告日期: 2018-11-25), 10-K (報告日期: 2018-09-02), 10-Q (報告日期: 2018-05-13), 10-Q (報告日期: 2018-02-18), 10-Q (報告日期: 2017-11-26), 10-K (報告日期: 2017-09-03), 10-Q (報告日期: 2017-05-07), 10-Q (報告日期: 2017-02-12), 10-Q (報告日期: 2016-11-20), 10-K (報告日期: 2016-08-28), 10-Q (報告日期: 2016-05-08), 10-Q (報告日期: 2016-02-14), 10-Q (報告日期: 2015-11-22).

1 Q3 2022 計算
營運資金周轉率 = (淨銷售額Q3 2022 + 淨銷售額Q2 2022 + 淨銷售額Q1 2022 + 淨銷售額Q4 2021) ÷ 營運資金
= (51,612 + 50,937 + 49,417 + 61,441) ÷ 1,163 = 183.50

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

短期活動比率 描述 公司簡介
營運資金周轉率 活動比率,計算方式為收入除以營運資本。 Costco Wholesale Corp.的營運資本周轉率從2022年第一 季度到2022 年第二季度以及從2022 年第二季度到2022年第三 季度惡化。

庫存輪換天數

Costco Wholesale Corp.,庫存輪換天數、計算(季度數據)

Microsoft Excel
2022年5月8日 2022年2月13日 2021年11月21日 2021年8月29日 2021年5月9日 2021年2月14日 2020年11月22日 2020年8月30日 2020年5月10日 2020年2月16日 2019年11月24日 2019年9月1日 2019年5月12日 2019年2月17日 2018年11月25日 2018年9月2日 2018年5月13日 2018年2月18日 2017年11月26日 2017年9月3日 2017年5月7日 2017年2月12日 2016年11月20日 2016年8月28日 2016年5月8日 2016年2月14日 2015年11月22日
部分財務數據
庫存周轉率 10.81 11.14 10.46 12.01 11.62 11.19 10.08 11.84 12.70 11.63 9.73 11.66 11.52 11.28 10.34 11.16 11.40 11.06 10.27 11.38 10.97 11.02 9.66 11.47
短期活動比率 (天數)
庫存輪換天數1 34 33 35 30 31 33 36 31 29 31 37 31 32 32 35 33 32 33 36 32 33 33 38 32
基準 (天數)
庫存輪換天數競爭 對手2
Walmart Inc. 49 41 40 39 46 37 37 41 48 41 42 42 48 40 42 43 50 44 44 43

根據報導: 10-Q (報告日期: 2022-05-08), 10-Q (報告日期: 2022-02-13), 10-Q (報告日期: 2021-11-21), 10-K (報告日期: 2021-08-29), 10-Q (報告日期: 2021-05-09), 10-Q (報告日期: 2021-02-14), 10-Q (報告日期: 2020-11-22), 10-K (報告日期: 2020-08-30), 10-Q (報告日期: 2020-05-10), 10-Q (報告日期: 2020-02-16), 10-Q (報告日期: 2019-11-24), 10-K (報告日期: 2019-09-01), 10-Q (報告日期: 2019-05-12), 10-Q (報告日期: 2019-02-17), 10-Q (報告日期: 2018-11-25), 10-K (報告日期: 2018-09-02), 10-Q (報告日期: 2018-05-13), 10-Q (報告日期: 2018-02-18), 10-Q (報告日期: 2017-11-26), 10-K (報告日期: 2017-09-03), 10-Q (報告日期: 2017-05-07), 10-Q (報告日期: 2017-02-12), 10-Q (報告日期: 2016-11-20), 10-K (報告日期: 2016-08-28), 10-Q (報告日期: 2016-05-08), 10-Q (報告日期: 2016-02-14), 10-Q (報告日期: 2015-11-22).

1 Q3 2022 計算
庫存輪換天數 = 365 ÷ 庫存周轉率
= 365 ÷ 10.81 = 34

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

短期活動比率 描述 公司簡介
庫存輪換天數 活動比率等於該期間的天數除以該期間的庫存周轉率。

應收賬款輪調天數

Costco Wholesale Corp.,應收賬款輪換天數、計算(季度數據)

Microsoft Excel
2022年5月8日 2022年2月13日 2021年11月21日 2021年8月29日 2021年5月9日 2021年2月14日 2020年11月22日 2020年8月30日 2020年5月10日 2020年2月16日 2019年11月24日 2019年9月1日 2019年5月12日 2019年2月17日 2018年11月25日 2018年9月2日 2018年5月13日 2018年2月18日 2017年11月26日 2017年9月3日 2017年5月7日 2017年2月12日 2016年11月20日 2016年8月28日 2016年5月8日 2016年2月14日 2015年11月22日
部分財務數據
應收賬款周轉率 107.19 92.37 103.07 106.52 114.66 90.47 102.87 105.30 104.44 77.92 88.41 97.30 85.87 72.17 78.90 82.94 85.61 66.45 83.27 88.11 82.45 74.19 78.05 92.71
短期活動比率 (天數)
應收賬款輪調天數1 3 4 4 3 3 4 4 3 3 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4
基準 (天數)
應收賬款輪調天數競爭 對手2
Walmart Inc. 5 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4

根據報導: 10-Q (報告日期: 2022-05-08), 10-Q (報告日期: 2022-02-13), 10-Q (報告日期: 2021-11-21), 10-K (報告日期: 2021-08-29), 10-Q (報告日期: 2021-05-09), 10-Q (報告日期: 2021-02-14), 10-Q (報告日期: 2020-11-22), 10-K (報告日期: 2020-08-30), 10-Q (報告日期: 2020-05-10), 10-Q (報告日期: 2020-02-16), 10-Q (報告日期: 2019-11-24), 10-K (報告日期: 2019-09-01), 10-Q (報告日期: 2019-05-12), 10-Q (報告日期: 2019-02-17), 10-Q (報告日期: 2018-11-25), 10-K (報告日期: 2018-09-02), 10-Q (報告日期: 2018-05-13), 10-Q (報告日期: 2018-02-18), 10-Q (報告日期: 2017-11-26), 10-K (報告日期: 2017-09-03), 10-Q (報告日期: 2017-05-07), 10-Q (報告日期: 2017-02-12), 10-Q (報告日期: 2016-11-20), 10-K (報告日期: 2016-08-28), 10-Q (報告日期: 2016-05-08), 10-Q (報告日期: 2016-02-14), 10-Q (報告日期: 2015-11-22).

1 Q3 2022 計算
應收賬款輪調天數 = 365 ÷ 應收賬款周轉率
= 365 ÷ 107.19 = 3

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

短期活動比率 描述 公司簡介
應收賬款輪調天數 活動比率等於該期間的天數除以應收賬款周轉比率。

工作週期

Costco Wholesale Corp.、工作週期、計算(季度數據)

天數

Microsoft Excel
2022年5月8日 2022年2月13日 2021年11月21日 2021年8月29日 2021年5月9日 2021年2月14日 2020年11月22日 2020年8月30日 2020年5月10日 2020年2月16日 2019年11月24日 2019年9月1日 2019年5月12日 2019年2月17日 2018年11月25日 2018年9月2日 2018年5月13日 2018年2月18日 2017年11月26日 2017年9月3日 2017年5月7日 2017年2月12日 2016年11月20日 2016年8月28日 2016年5月8日 2016年2月14日 2015年11月22日
部分財務數據
庫存輪換天數 34 33 35 30 31 33 36 31 29 31 37 31 32 32 35 33 32 33 36 32 33 33 38 32
應收賬款輪調天數 3 4 4 3 3 4 4 3 3 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4
短期活動比率
工作週期1 37 37 39 33 34 37 40 34 32 36 41 35 36 37 40 37 36 38 40 36 37 38 43 36
基準
工作週期競爭 對手2
Walmart Inc. 54 45 44 43 50 40 40 45 52 45 46 46 52 44 45 47 54 48 48 47

根據報導: 10-Q (報告日期: 2022-05-08), 10-Q (報告日期: 2022-02-13), 10-Q (報告日期: 2021-11-21), 10-K (報告日期: 2021-08-29), 10-Q (報告日期: 2021-05-09), 10-Q (報告日期: 2021-02-14), 10-Q (報告日期: 2020-11-22), 10-K (報告日期: 2020-08-30), 10-Q (報告日期: 2020-05-10), 10-Q (報告日期: 2020-02-16), 10-Q (報告日期: 2019-11-24), 10-K (報告日期: 2019-09-01), 10-Q (報告日期: 2019-05-12), 10-Q (報告日期: 2019-02-17), 10-Q (報告日期: 2018-11-25), 10-K (報告日期: 2018-09-02), 10-Q (報告日期: 2018-05-13), 10-Q (報告日期: 2018-02-18), 10-Q (報告日期: 2017-11-26), 10-K (報告日期: 2017-09-03), 10-Q (報告日期: 2017-05-07), 10-Q (報告日期: 2017-02-12), 10-Q (報告日期: 2016-11-20), 10-K (報告日期: 2016-08-28), 10-Q (報告日期: 2016-05-08), 10-Q (報告日期: 2016-02-14), 10-Q (報告日期: 2015-11-22).

1 Q3 2022 計算
工作週期 = 庫存輪換天數 + 應收賬款輪調天數
= 34 + 3 = 37

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

短期活動比率 描述 公司簡介
工作週期 等於庫存輪換天數加上應收賬款輪換天數。

應付賬款輪調天數

Costco Wholesale Corp.,應付賬款輪調天數、計算(季度數據)

Microsoft Excel
2022年5月8日 2022年2月13日 2021年11月21日 2021年8月29日 2021年5月9日 2021年2月14日 2020年11月22日 2020年8月30日 2020年5月10日 2020年2月16日 2019年11月24日 2019年9月1日 2019年5月12日 2019年2月17日 2018年11月25日 2018年9月2日 2018年5月13日 2018年2月18日 2017年11月26日 2017年9月3日 2017年5月7日 2017年2月12日 2016年11月20日 2016年8月28日 2016年5月8日 2016年2月14日 2015年11月22日
部分財務數據
應付賬款周轉率 10.80 10.74 9.06 10.49 10.45 10.79 8.83 10.23 12.93 12.45 9.31 11.38 11.49 11.96 9.61 10.96 11.32 11.73 9.61 11.64 11.34 11.98 9.41 13.52
短期活動比率 (天數)
應付賬款輪調天數1 34 34 40 35 35 34 41 36 28 29 39 32 32 31 38 33 32 31 38 31 32 30 39 27
基準 (天數)
應付賬款輪調天數競爭 對手2
Walmart Inc. 49 43 42 43 48 41 40 43 46 43 43 45 47 41 43 45 47 42 42 42

根據報導: 10-Q (報告日期: 2022-05-08), 10-Q (報告日期: 2022-02-13), 10-Q (報告日期: 2021-11-21), 10-K (報告日期: 2021-08-29), 10-Q (報告日期: 2021-05-09), 10-Q (報告日期: 2021-02-14), 10-Q (報告日期: 2020-11-22), 10-K (報告日期: 2020-08-30), 10-Q (報告日期: 2020-05-10), 10-Q (報告日期: 2020-02-16), 10-Q (報告日期: 2019-11-24), 10-K (報告日期: 2019-09-01), 10-Q (報告日期: 2019-05-12), 10-Q (報告日期: 2019-02-17), 10-Q (報告日期: 2018-11-25), 10-K (報告日期: 2018-09-02), 10-Q (報告日期: 2018-05-13), 10-Q (報告日期: 2018-02-18), 10-Q (報告日期: 2017-11-26), 10-K (報告日期: 2017-09-03), 10-Q (報告日期: 2017-05-07), 10-Q (報告日期: 2017-02-12), 10-Q (報告日期: 2016-11-20), 10-K (報告日期: 2016-08-28), 10-Q (報告日期: 2016-05-08), 10-Q (報告日期: 2016-02-14), 10-Q (報告日期: 2015-11-22).

1 Q3 2022 計算
應付賬款輪調天數 = 365 ÷ 應付賬款周轉率
= 365 ÷ 10.80 = 34

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

短期活動比率 描述 公司簡介
應付賬款輪調天數 估計公司向供應商付款所需的平均天數;等於該期間的天數除以該期間的應付賬款周轉率。

現金轉換週期

Costco Wholesale Corp.、現金轉換週期、計算(季度數據)

天數

Microsoft Excel
2022年5月8日 2022年2月13日 2021年11月21日 2021年8月29日 2021年5月9日 2021年2月14日 2020年11月22日 2020年8月30日 2020年5月10日 2020年2月16日 2019年11月24日 2019年9月1日 2019年5月12日 2019年2月17日 2018年11月25日 2018年9月2日 2018年5月13日 2018年2月18日 2017年11月26日 2017年9月3日 2017年5月7日 2017年2月12日 2016年11月20日 2016年8月28日 2016年5月8日 2016年2月14日 2015年11月22日
部分財務數據
庫存輪換天數 34 33 35 30 31 33 36 31 29 31 37 31 32 32 35 33 32 33 36 32 33 33 38 32
應收賬款輪調天數 3 4 4 3 3 4 4 3 3 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4
應付賬款輪調天數 34 34 40 35 35 34 41 36 28 29 39 32 32 31 38 33 32 31 38 31 32 30 39 27
短期活動比率
現金轉換週期1 3 3 -1 -2 -1 3 -1 -2 4 7 2 3 4 6 2 4 4 7 2 5 5 8 4 9
基準
現金轉換週期競爭 對手2
Walmart Inc. 5 2 2 0 2 -1 0 2 6 2 3 1 5 3 2 2 7 6 6 5

根據報導: 10-Q (報告日期: 2022-05-08), 10-Q (報告日期: 2022-02-13), 10-Q (報告日期: 2021-11-21), 10-K (報告日期: 2021-08-29), 10-Q (報告日期: 2021-05-09), 10-Q (報告日期: 2021-02-14), 10-Q (報告日期: 2020-11-22), 10-K (報告日期: 2020-08-30), 10-Q (報告日期: 2020-05-10), 10-Q (報告日期: 2020-02-16), 10-Q (報告日期: 2019-11-24), 10-K (報告日期: 2019-09-01), 10-Q (報告日期: 2019-05-12), 10-Q (報告日期: 2019-02-17), 10-Q (報告日期: 2018-11-25), 10-K (報告日期: 2018-09-02), 10-Q (報告日期: 2018-05-13), 10-Q (報告日期: 2018-02-18), 10-Q (報告日期: 2017-11-26), 10-K (報告日期: 2017-09-03), 10-Q (報告日期: 2017-05-07), 10-Q (報告日期: 2017-02-12), 10-Q (報告日期: 2016-11-20), 10-K (報告日期: 2016-08-28), 10-Q (報告日期: 2016-05-08), 10-Q (報告日期: 2016-02-14), 10-Q (報告日期: 2015-11-22).

1 現金轉換週期 = 庫存輪換天數 + 應收賬款輪調天數 – 應付賬款輪調天數
= 34 + 334 = 3

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

短期活動比率 描述 公司簡介
現金轉換週期 一種財務指標,衡量公司將其業務投資的現金轉換為運營所得現金所需的時間長度;等於庫存輪調天數加上應收賬款輪調天數減去應付賬款輪調天數。